Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Programı Ders İçerikleri

LIT 201 Edebiyat Teorilerine Giriş I

Bu ders öğrencileri edebiyat ile ilgili teorilerle tanıştırmayı planlamaktadır. Metinlere eleştirel yaklaşmak için kullanılabilecek yöntemler tanıtılacak, ve bu yöntemler seçme edebiyat metinleri üzerinde uygulanacaktır. Yunan ve İslam dünyasında zuhur eden destan ve hitabet gibi türlerle ilgili edebiyat ve belagat teorileriyle başlayarak günümüzde sıkça kullanılan tarihselcilik ve yapısalcılık gibi edebi metin okuma ve yazma yöntemleri tanıtılacaktır.

Kaynaklar: Literary Theory: An Introduction, Terry Eagleton

 

LIT 203 Türler ve Uslup

Türler edebiyat ve kültürel ürün biçimlerini sınıflandırmamızda ve anlamamızda büyük rol oynarlar. Bu derste öğrenciler bu farklı biçimlerle tanışacak ve türlerin zaman içinde nasıl değiştiğine dair bilgilendirilecektir. Türlerin hangi coğrafyalarda hangi zamanlarda ortaya çıktığı tartışılacak, temsil meselesinin değişik türlerde nasıl ele alındığının üzerinde durulacaktır. Bunun yanında türün içerik ve uslup üzerinde nasıl bir etkisi olduğu da irdelenecektir.

Kaynaklar: Genre, John Frow

 

LIT 205 Şiir ve Şiir Sanatı 

Şiir, bazen belirlenmesi güç bir kavram olsa da, nedir ve türleri nelerdir? Kullanılan üsluplar ve yazım teknikleri nedir, nasıl tanınır, neleri amaçlar? Bu soruları temel alan ders, doğu ve batı kökenli önemli şiir türleri ve örnekleri ile tanıştıracak. Bu türlere/formlara gazel, mesnevi, sone, ve epik şiir dahildir, ve bu türlerin geçmişten günümüze uzanan, oluştukları ve taşındıkları coğrafyalardan—mesela yirmi-birinci yüzyılda gazel formunun Amerikan şairler arasında yaygınlık kazanan örnekleri—mukayeseli örnekler okutulacak.

Kaynaklar: Early Islamic Poetry and Poetics, ed. Suzanne Pinckney Stetkevych

The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms, eds. Eavan Boland and Mark Strand

 

LIT 207 Literatürde Mitoloji

Bu dersin amacı öğrenciler ile evrenin ve insan medeniyetlerinin oluşumları, varoluş sebeplerini anlamlandırmaya çalışan Antik Yunan, Roma, ve seçilmiş başka medeniyetlerin mitolojilerini mukayeseli olarak okuyup değerlendirmek.

Kaynaklar: TheogonyMetamorphosesGılgameshBeowulf

 

LIT 209 Antik Yunan Tiyatrosu

Bu derste Antik Yunan tiyatrosu trajedi ve komedi türleri ele alınıyor. Trajedi ve komedilerin özellikleri, sahne gelenekleri, hem konuların zaman ve mekan içinde işlenişleri hem karakter tiplemelerinin simgeledikleri anlamlar ve seyirciler üzerindeki işlevleri inceleniyor. Mesela, halkın sesini simgeleyen koro ne zaman nasıl devreye girer, bugün bildiğimiz trajik kahraman olgusunun özünü oluşturan ve hatta bazı psikanalitik kavramların esinlendiği (Oedipus complex) karakterlerin özellikleri, komedilerin ele aldıkları toplumsal ve tarihsel olaylar nelerdir ve nasıl değerlendiriliyorlar? Derste işlenecek en temel sorulardan birisi ise, Antik Yunan tiyatrosunda varoluş nasıl kurgulanıyor? İnsan ve doğa, insan ve Yunan mitolojisi tanrıları arasındaki ilişkiler nasıl temsil ediliyor?

Kaynaklar: The Poetics, Aristotle

 

LIT 202 Edebiyat Teorilerine Giriş II

Bu ders LIT 101’in devamı olup, öğrencileri edebi, kültürel ve benzer düşünsel kuramlar ile tanıştırmayı ve daha bilinçli ve etkin şekillerde kullanmalarını öğretmeyi amaçlar. Seçilmiş metinler üzerinden, bu sefer, yapısal özellikleri ve meydana getirildikleri veya getirdikleri tarihsel ve çevresel kontekstler yanı sıra, aynı zamanda metinlerin cevap verdiği veya etkileştiği ideolojileri konu alan uluslararası akımlar incelenecek.

Kaynaklar: Literary Theory: An Anthology, 2nd Edition eds. Julie Rivkin and Michael Ryan

 

LIT 204 İngiliz Edebiyatı Genel İnceleme

Orta Çağdan yirminci yüzyıla kadar yazılmış ve gerek yazıldıkları ülkeler ve coğrafyalarda (Büyük Britanya, İrlanda, ve Amerika), gerek dünyada nam ve edebi-kültürel önem kazanmış, temel eser olarak adlandırılan metinleri öğrenciler ile tanıştırmak hedefleniyor. Bu derste şiir, destan, deneme ve düz yazılardan örnekler okutulacak, metinlerin içerisindeki insan-insan, insan-doğa, insan-medeniyet, insan-inanç ilişkileri incelenecek.

Kaynaklar: The Norton Anthology of English Literature, 8th Edition (Single-Volume)

 

LIT 206 Türk Edebiyatı Genel İnceleme

Bu ders, Türk edebiyatının ana dönemlerini, yazılı ve sözlü kaynaklarını tanıtır; seçilmiş temel eserlerini konu, şekil ve tür özellikleri bakımından inceler. Öğrencileri Türk edebiyatının temel akımları, yazarları, temaları ve kavramları ile tanıştırmayı hedefler.

Kaynaklar: Türk Edebiyatı Tarihi, Mehmet Fuat Köprülü

Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Mine Mengi

 

LIT 210 Shakespeare

Bu derste Shakespeare’in eserleri Elizabeth dönemi İngilizcesinin kullanımları açıklanarak yakın okumaya tabi tutulacak.  Shakespeare’in eserleri genellikle trajediler, komediler ve tarihi oyunlar olarak kategorize edilir; bu ders grubunda bu sınırlar özellikle kullanılan dil, metaforlar ve tekrar eden tiplemeler üzerinden sorgulanacaktır. Bunun yanı sıra Shakespeare’deki kraliyet, baba-oğul/kız ilişkisi ve Türk imgesi de özellikle irdelenecektir.

Kaynaklar: Hamlet, Othello, Merchant of Venice, The Tempest

 

LIT 212 Edebi Deneme

Bu derste deneme türünde eserler değerlendirilecektir. Edebi deneme denen türün unsurları tanıtılacak ve öğrenciler edebi deneme türünde alıştırmalar yapacaktır. Denemenin deneyimle ve diğer türlerle olan ilişkisi incelenecektir. Seçilmiş edebi değerlendirmeler yakın okumaya tabi tutulacak, fikir, mekan ve olay arasındaki örgünün nasıl kurulduğu tartışılacaktır. Edebi denemeyi diğer denemelerden farklı kılan uslup özellikleri ve dil sanatları tespit edilecek, öğrencinin bu estetik ayrımı yapması sağlanacaktır.

Kaynaklar: A Room of One’s Own, Virginia Woolf

Yaşadığım Gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar

Literary Nonfiction, Stephen Minot

 

LIT 301 Edebiyat ve Medeniyet: Yakın Doğu ve Afrika

Bu ders, Yakın Doğu ve Afrika coğrafyasında üretilen edebi eserler üzerinden buraya ait kültür ve kimlik meselelerini ve sanat tartışmalarını tanımayı, eleştirel ve karşılaştırmalı okuyabilmeyi hedefler. Milliyet, gelenek, eğitim, din, tarih, dil, cinsiyet, devlet gibi konulara ait temaların yön verdiği temel eserler, bölge insanlarının ve toplumlarının kendi, diğeri ve dünya tasavvuru hakkında neler söylemektedir? Belli bir kültür havzası içerisinde farklı dönemlere ve türlere göre bu tartışmalardaki devamlılıklar ve dönüşümlerin neler olduğu ve yazarlık rolü de yine ders kapsamında ele alınır.

Kaynaklar: Modern Literature in the Near and Middle East, R. C.. Ostle

 

LIT 303 Edebi Eleştiri

Bu ders öğrencilere edebiyat ve diğer kültürel eserlerin ilk anlatılardan bu yana hangi  yöntemlerle eleştirildiğini anlatacaktır. Öğrenciler doğrudan eleştiri metinleri okuyacak ve bu okumalar sonucu kavram hazinelerini genişleterek kendi yorumlarını gelişterecektir. Öğrenci hangi kavramların hangi okuma yöntemleriyle bağdaştığına dair derin ve fonksiyonel bir bilgi sahip olacaktır. Dönemin sonunda öğrenciler değişik eleştir yöntemlerinin birbirlerini nasıl etkilediği ve dönüştürdüğüne dair fikir yürütebilme yetisini kazanmış olacaktır.

Kaynaklar: Norton Anthology of Theory and Criticism

 

LIT 305 Digital Humanities

Digital Humanities nedir, ve hangi toplumsal ve teknolojik değişimler ve ihtiyaçlar sayelerinde meydana gelmiştir? Dünyada bu çapta yürütülmüş ve yürütülmeye devam eden tanınmış projeler nelerdir, ve hangi konulara ve yöntemlere neden ve nasıl ağırlık verilmiştir? Türkiye de şimdi ve gelecekte neler yapılabilir, yapılmalıdır? Digital Humanities kapsamındaki bu temel sorular öğrencilere hem bu yeni ama bir o kadar hızlı gelişen, insan ve toplum bilimlerine yön veren akademik çoklu yöntemini tanıtıyor, hem onları çalışmaya başladıkları alanlarda yapabilecekleri katkıları düşünmeyi ve tasarlamayı teşvik ediyor.

Kaynaklar: A New Companion to Digital Humanities, eds. Susan Schreibman and Ray Siemens

 

LIT 307 Roman

Ders roman türünün ortaya çıkışından itibaren aldığı biçimlerini ele alacaktır. Tarihsel gelişimi ve sosyolojik arka planlar ele alındıktan sonra değişik yüzyıllardan 3 farklı roman yakın okumaya tabi tutulacak, tür ve edebi sanatlar üzerinden incelenecektir. Romanlardaki karakter, olay örgüsü ve tasvir gibi unsurların nasıl kullanıldığı ve okuyucu üzerinde nasıl bir estetik etki bıraktığı tartışılacaktır.

Kaynaklar: Don Kişot’tan Günümüze Roman, Jale Parla

 

LIT 302 Edebiyat ve Medeniyet: Asya

Bu ders, Orta ve Güney Asya’da üretilen edebi eserler üzerinden buraya ait kültür ve kimlik meselelerini ve sanat tartışmalarını tanımayı, eleştirel ve karşılaştırmalı okuyabilmeyi hedefler. Milliyet, gelenek, eğitim, din, tarih, dil, cinsiyet, devlet gibi konulara ait temaların yön verdiği temel eserler, bölge insanlarının ve toplumlarının kendi, diğeri ve dünya tasavvuru hakkında neler söylemektedir? Belli bir kültür havzası içerisinde farklı dönemlere ve türlere göre bu tartışmalardaki devamlılıklar ve dönüşümlerin neler olduğu ve yazarlık rolü de yine ders kapsamında ele alınır.

Kaynaklar: This Earth of Mankind, Pramoedya Ananta Toer

World Literature, L. R. Bascara

The literatures of Asia & Africa, Duka, C. R.

 

LIT 304 Anlatıbilim

Bu derste edebi metinlerde okuyucunun muhatap olduğu anlatıcı sesi incelenecek, ve farklı anlatıcı sesleri kategorilerinin okuyucu üzerinde nasıl bir etki yarattığı tartışılacaktır. Birinci şahıs anlatımı kullanan metinlerle üçüncü şahıs anlatımı kullanan metinler karşılaştırılacak ve anlatıcı seçiminin nasıl bir epistemolojiye işaret ettiği sorgulanacaktır. Bunun yarı sıra ‘güvenilmez anlatıcı’, ‘herşeyi gören anlatıcı’ gibi kategoriler de örnek metinlerle işlenecektir. Ders değişik edebiyattaki değişik anlatı türlerine dair bir giriş yapmayı de hedeflemektedir

Kaynaklar: Narratology, Mieke Bal

 

LIT 306 Sosyal Eleştiri Kurmacaları

Bu inceleme dersi bir sosyal-toplumsal sorunu ele alan ve ana karakterlerin üzerindeki etkileri konu edip teşhir eden metinler okunulacak.  Özellikle sosyal roman türünün on-dokuzuncu yüzyıl olgusu olup, bahsedilen toplumsal sorun ırk, din, cinsiyet, sınıf ayrımı, vs. bazlı olur. Türünün en meşhur örneklerinden William Wordsworth ve Charles Dickens den başlayarak günümüzde ün kazanmış şiir ve romanlar dan seçmeler incelenecek, ve bu sayede öğrenciler kurmacalarda bu sorunların sebeplerinin nasıl belirlendiğini, yansıtıldığını, ve farklı zümrelerden insanlar üzerinde ne gibi etkileri olduğunun bilincini edinecekler. Bu edebi yazım türünün toplumsal bilimler çapında nasıl düşünsel destekler verdiği veya pencereler açtığı istişare edilecek. Bu ders farklı dönemlerde farklı ülkelerden yazıları konu alabilir, mukayeseli olarak sunabilir.

Kaynaklar: The Excursion, William Wordsworth

Hard Times, Charles Dickens

The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood

 

LIT 401 Edebiyatta Moderniteyle Karşılaşmalar

Bu ders endüstriyel devrim ve dünya savaşları sonrasında küreselleşen modernite halinin değişik dünya edebiyatlarında nasıl karşılık bulduğunu anlamayı hedeflemektedir. Modernitenin insan ruhu ve bilincini nasıl etkilediğini ele alan Virginia Woolf ve James Joyce gibi yazarlar yanında, Avrupa kıyısı ya da dışındaki coğrafyalarda modernite halini sorunsallaştıran Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kobo Abe gibi yazarların bu yeni bilinç haline nasıl bir estetik yaklaşım getirdiği incelenecektir.

Kaynaklar: To the Lighthouse, Virginia Woolf

Dubliners, James Joyce

Saatleri Ayarlama Enstitütsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

The Woman in the Dunes, Kobo Abe

 

LIT 403 Sömürge Sonrası Teori ve Yaratıcı Yazın

Bu derste dünyadaki çeşitli sömürge imparatorluklarının yıkılması sürecinde ve sonrasında sömürülen coğrafyalarda, ya da o coğrafyalarla ilgili yazılmış metinler değerlendirilecektir. Bu metinlerin hangi egemen anlatılara cevaben yazıldığı ve nasıl gelecekler düşlediği incelenecektir. Ayrıca sömürge dönemi yazılmış seçme metinler sömürge sisteminin sömüren ülkede nasıl bir hayatı mümkün kıldığını anlamamızı sağlayan ‘sömürge sonrası eleştirisi’ teorisi eşliğinde incelenecektir.

 Kaynaklar: The Empire Writes Back, Ashcroft, Griffiths and Tiffin

Jane Eyre, Charlotte Bronte

Shadow Lines, Amitav Ghosh

 

LIT 405 Çeviri: Teori ve Uygulama 

Bu ders hem edebiyat hem de sosyal hayatta çevirinin yerini tarihsel arka planı ile beraber değerlendirecektir. Değişik çeviri teorileri eleştirel bir şekilde incelenecektir. Derste incelenecek çeviri örneklerinde insanların hangi metinleri çevirme ihtiyacı duydukları, kaynak dil/kültür ve hedef dil/kültür arasında güç ilişkileri sorgulanacaktır. Türkçe, Arapça, İngilizce ve öğrenci ve dersin hocasının hakim olduğu diğer diller arasında çeviriler yapılacak ve bu çeviriler yapılırken yapılan tercihler tartışılacaktır.

Kaynaklar: Translation, Susan Bassnett

Bell, Roger T. Translation and Translating, Theory and Practice, Longman, 1991

 

LIT 402 Postmodern Tahayyüller

Ders hem edebi/kültürel eserlerin üretiminde hem de bunların eleştirisinde kullanılan postmodern yöntemleri inceleyecektir. Yapımsöküm, semiyotik ve simulakra merkezi kavramlar tarihsel gelişim süreçleri içerisinde değerlendirilip tanımlanacaktır. Edebi metinler dışında görsel kültürel eserler de bu kavramlar eşliğinde değerlendirilecektir. Postmodernitenin moderniteyle olan bağına özellikle vurgu yapılacak, postmodern anlatıların ‘tarihin sonu’ yargısıyla nasıl bir ilişki içine girdikleri incelenecektir.

Kaynaklar: Postmodernism: Critical Concepts, Victor Taylor and Charles Winquist

Empire of the Senseless, Kathy Acker

 

LIT 404 Hafıza Çalışmaları

Ders hafıza kavramının tarihi ve kullanımına bir giriş olacaktır. Yunan ve İslam düşünürleriyle başlamak üzere kültürel değerlerin ve metinlerin hafıza ve muhafazası üzerine yazılmış metinler incelenecek ve kavramlar tespit edilecektir. Tarihsel çizgi devam ettirilerek hafızanın modern dönem ve günümüz anlatılarında nasıl resmedildiği incelenecek ve hafıza çalışmalarının alt dalı olan travma çalışmaları psikoloji alanı ile interdisipliner bir şekilde ele alınacaktır

Kaynaklar: Memory: Anne Whitehead

Speak, Memory, Vladimir Nabokov

 

LIT 208 Modern İran Edebiyatı’na Giriş

Bu ders öğrencilere modern İran’ın edebiyatının bir panoramasını sunmak üzere hazırlanmıştır. Ders edebi kuramlar, kısa hikaye, roman, şiir ve tiyatro formlarını sosyal, siyasi ve kültürel bağlamlarında inceleyecektir. İran Edebiyatı’ndaki yeni edebi türlerin kökleri, ortaya çıkışları ve nasıl geliştikleri tartışılacaktır. Ders modern dönemi 1905-1911 Anayasa Devrimi ile başlatıp günümüze kadar takip edecektir. Modern dönemin daha iyi anlaşılabilmesi için anayasal dönemden önceki edebi ve kültürel şahsiyetlere de gönderme yapılacaktır. Ders kapsamında kadın edebiyatçıların katkıları da tartışılacak ve toplumsal cinsiyet anlayışlarını nasıl şekillendirdikleri tespit edilecektir.

 

LIT 211 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı

Bu dersle öğrencilerin, çocuk edebiyatın ne olduğunu öğrenmeleri; türlerinin neler olduğunu bilmeleri; yaş grupların göre seviyelendirmenin nasıl yapıldığını anlamaları; resimlemenin ve grafik tasarımının çocuk kitaplarındaki önemini fark etmeleri; kültürel farklılığın, kültürel çeşitliliğin, toplumsal bakış açısının ve yazarın ideolojisini  mfetinlere nasıl yansıttığını  tespit edebilmeleri;  çocuk ve gençlik kitaplarının farklı teorilerle eleştirilebileceğini öğrenmeleri;dil gelişimi, estetik anlayış ve kurgu arasında ilişkiyi keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kaynaklar: Çocuk Edebiyatı Üzerine Eleştirel El Kitabı, Rebecca J. Lukens, Jacquelin J. Smith Cytthia Miller Coffel, Çev. Cenk Pamay, İstanbul Erdem Yayınları, 2018.

99 soruda Çocuk Edebiyatı, Komisyon, İstanbul Çocuk Vakfı Yayınları, 2000.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Giriş, Winfred Kaminski, Çev. Yılmaz Baş, Ankara MEB Yayınları, 2009.

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sorunları ve Çözüm Yolları, Ankara  A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , 2000.

II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 2006.

Children’s Literature Criticism and The Fictional Child, Karin Lesnik-Oberstein. Oxford Clarendon Press, 1994.

 

LIT 213 Yayıncılık ve Editörlük

Bu dersin amacı yayıncılık ve editörlük konusunda öğrencilerde bir farkındalık oluşturmaktır. Şu konularda öğrencilerin bilgilenmesi sağlanacaktır:  Yayıncılığın tarihçesi ve geleneksel yayıncılık. Yayıncılık türleri nelerdir? Yeni yayıncılık ve uygulamalarının Türkiye ve Dünya’daki gelişimi nasıldır? Yayıncılığın sektörel dinamikleri nelerdir?  Üretim Süreci, Depolama, Satış ve Pazarlama, Yeniden Üretim. Editörlük nedir? Görevi, tanımları ve çeşitleri nelerdir? Uluslararası yayıncılık nedir? Türkiye uluslararası pazarın neresindedir? Yayıncılık hukuku ve telif hakları. Yayıncılıkta satış ve pazarlama modelleri.

Kaynaklar: A Guide to Book Publishing, Datus C. Smitth, Jr. Universitey of Washington Press, 1989.
El Yazmasından Kitaba Yayıncılığın Serüveni, Yayıncılıkta İstanbul Vizyonu Sempozyumu Bildiriler Kitabı. İstanbul, Basın Yayın Birliği Derneği, 2011.
5. Ulusal Yayın Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010.

 

LIT 214 İngiliz Romantizmi

Genel anlamda 1780 – 1830 yıllarını kapsayan bu dönemde yazılmış olan Büyük Britanya ve İrlanda edebi ve fikri metinlerin dünya düşünsel akımları üzerinde kalıcı etkileri olmuştur, hatta bazı siyasi girişimlere meydan vermiştir. Özellikle politik-teknolojik inkılaplar, hızla genişleyen uluslararası ticaret ve sömürgecilik ile bağdaştırılan bu dönemi konu alan derste, öğrenciler inkılap, kimlik, kahramanlık, ve cinsiyet kavramlarının değerlendirildiği kurmaca ve düzyazı metinlerinden seçmeler okuyacak.

Kaynaklar: British Literature, 1780-1830, 1st Edition, eds. Anne Mellor and Richard Matlak

Romanticism: An Anthology, ed. Duncan Wu

 

LIT 215 Dünya Edebiyatlarında Türk İmgesi

Türklerin, farklı milletlere ait masal, şiir, seyahat yazısı, hatırat, kurmaca türü edebi anlatılarda eğitim, sosyal ve ekonomik durum, kadın-erkek ilişkileri, fiziksel ve karakter özellikleri, örf ve adetler bakımından nasıl temsil edildiği bu dersin konusunu oluşturur. Alman, İspanyol, Amerikalı, İngiliz ve Arap, Fransız ve Yunan yazarların eserlerindeki “öteki algısı” bakımından Türk imajı, bunun hangi koşullar altında nasıl şekillendiği, bu algıların kaynakları, din ve dil dahil bileşenleri örnek eserler üzerinden incelenir.

Kaynaklar: Imagining ‘the Turk’, Bozidar Jezernik

Western Images of Turkey, Kamil Aydın

 

LIT 216 Spenser

Kraliçe Elizabeth ile gelişen, İngilterenin yeni bir merkezi, ticaret-odaklı ve bireyselliğe önem kazandıran milli oluşumunu edebiyata yansıtan şairini konu alan bu ders, modern İngiliz Romans modunun öncüsü olan eseri, The Faerie Queene’e büyük ölçüde odaklanacak. Feodal kimlikten vatandaşlık kimliğine geçişi öğreterek aktaran bu metni inceleyip, faydalı bir insan ve iyi bir vatandaş olmak nedir, yorumlanacak.

Kaynaklar: The Faerie Queene, Edmund Spenser

The Cambridge Companion to Edmund Spenser

 

LIT 217 Don Quixote

Hem modern hem de postmodern romanın babası sayılan Cervantes’in Don Kişot romanı dönem boyunca yakın okumaya tabi tutulacaktır. Öğrenciler bölüm derslerinde işlenen anlatıcı, tür gibi kavramların Don Kişot romanında nasıl çeşitli şekillerde tezahür ettiğini inceleyecek, böylelikle türler arası geçiş hakkında bilgi sahibi edinmiş olacaktır. Roman türünün soyağacının en başında olduğu varsayılan bu metnin yüzyıllar sonraki roman metinleri üzerindeki etkisi de tartışılacaktır.

Kaynaklar: Don Quixote, Miguel Cervantes

 

LIT 310 Romans Modu

Romans modunda yazılmış destan türü batı-Hristiyan kökenli metinler, doğu-Müslüman coğrafyalarında Mesnevi formuna tekabül ediyor. Bu derste romans ve mesnevi modlarında yazılmış metinler yakın okuma ile değerlendirilecek, farklı düşünce iklimlerinde dünyevi aşk ile İlahi Aşk arasındaki bağlantılar ve zıtlıklar incelenecek. Bu bağlantıların incelenmesi sayesinde öğrenciler temel birtakım sorular ile yüzleşecek: insanın zihni ve ruhu nasıl düşünülmüş ve yazılmıştır, kültür ve inanç iklimleri bu soruların cevaplarını hangi açılardan nasıl etkiliyor? Ruhun önemi nedir, ve insanın hem şahsi hem sosyal kimliklerini oluşturmak bakımından nasıl kurgulanmıştır?

Kaynaklar: Empire of Magic, Geraldine Heng

“Magical Narratives” Fredric Jameson

 

LIT 320 Modernizm

Modernizm bu derste yazılı ve görsel anlatılarda bir uslup olarak ele alınacaktır. Modernizm akımının gelenekle ilişkisi irdelenirken, Darwin, Marx, Freud ve Nietzche gibi önemli figürlerin tarih ve insan kaderine getirdikleri yeni bakış açısı dikkate alınacaktır. Bu yeni bakış açısı ve bilincin edebi metinlere nasıl yansıdığı incelenecektir. Modernizm uslup kadar türler üzerinde de nasıl bir etki bıraktığı tartışılacaktır

Kaynaklar: Modernism, Peter Childs

The Waste Land, TS Eliot

 

LIT 330 Arap Edebiyatı Tarihinde Genel İncelemeler

Cahiliye şiirinden başlayarak günümüze kadar Arap edebiyatının temel evrelerini oluşturan erken dönem, klasik dönem, Abbasi sonrası dönem ve Modern edebiyat dönemleri tanıtılır, Yakın Doğu, Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs örnekleri, ana akımlar, temalar, türler, etki alanları, devamlılık ve değişimler bakımından incelenir. Siyasi, sosyal, ilmi ve dini gelişmelerin Arap edebiyatındaki edebi formların ortaya çıkışına nasıl etki ettiği tartışılır.

Kaynaklar: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, R. B. Serjeant

Arabic Literature in the Post-Classical Period, Roger Allen

 

LIT 340 Edebiyat ve Cinsiyet

Bu derste toplumsal cinsiyet ve edebiyat iki açıdan değerlendirilmektedir: Birincisi, kamusal ve özel alanlarda kimlik inşa süreçlerini göz önünde bulundurarak edebi metinlerde toplumsal cinsiyetin nasıl kurgulandığı ile ilgilenir. İkincisi, özellikle kadınlık-erkeklik ile yaratıcılık arasındaki ilişkiye ait düşünce ve hükümleri ele alır. Konular, farklı coğrafyalardan ve dönemlerden hem edebiyat ve cinsiyet teorisine dair temel metinler, hem de hikaye, roman, şiir türünde edebi metinler ile desteklenip örneklendirilir.

Kaynaklar: Literature and Gender, Lizbeth Goodman

A Room of One’s Own, Virginia Woolf

Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination,

  1. Gilbert and S. Gubar

Wide Sargasso Sea, Jean Rhys

Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing, Fedwa Malti-Douglas

“Gender-in(g) Biography: Ahmet Mithat (on Fatma Aliye) or the Canonization of an Ottoman Male Writer,” Hülya Adak

 

LIT 350 Ulysses

Modernizmin gelenekle olan ilişkisinin en güzel örneklerinden olan Ulysses romanı kullandığı dil ve yaptığı göndermeler açısından incelenecektir. Ulysses romanın incelenmesi epik, tiyatro, romans, hiciv gibi türlerin modern romanda nasıl yer bulabileceğine dair deliller bulunmasını sağlayacaktır. Metne tür ve üslup dışında, sömürgesonrası teori, feminist teori, marksist teori gibi diğer inceleme yöntemlerinin uygulanacak, böylelikle Ulysses öğrencinin analitik yetilerini test edebileceği bir imkan/mekan olacaktır.

Kaynaklar: Ulysses, James Joyce

 

LIT 360 Seyahat Edebiyatı

Ders öğrencileri seyahat edebiyatında öne çıkan kavramları ve tartışmalarla tanıştırmayı hedeflemektedir. Şarkiyat edebiyatı ve söyleminin önemli bir parçası olan seyahat edebiyatının tarihi gelişimi anlatılacak ve seyyahın öteki ile kurduğu ilişki üzerinde durulacaktır. Seyyah, coğrafya ve yerli arasındaki güç ilişkisi sınıf ve cinsiyet unsurları da dahil olmak üzere çeşitli cephelerden incelenecektir. Seyahat edebiyatının otobiyografi türü ile olan ilişkisi de seçme metinler üzerinden tartışılacaktır

Kaynaklar: Travel Writing, Carl Thompson

Seyahatname, Evliya Çelebi

Seven Pillars of Wisdom, T E Lawrence

 

 

LIT 370 Otobiyografi

Bir yazarın kendi deneyi dışında bir şeyden bahsetmesi mümkün müdür? Tüm anlatılara bu soruyla yaklaşacak olan ders otobiyografinin bir tür olma dışında bir yazın yöntemi olduğunu seçilen örnek metinlerle ortaya koyacaktır. Anlatı ve yazının başladığı tarihten itibaren otobiyografinin aldığı biçimler incelenecek, bu tarihi çizgi günümüzdeki otobiyografi metinlerine kadar getirilecektir. Anlatı bilimde önemli bir yer tutan otobiyografi kullanılan ses üzerinden incelenecek, ve otobiyografinin günümüz kimlik çalışmalarında nasıl bir rol oynadığı tartışılacaktır.

Kaynaklar: Autobiography, Linda Anderson

 

 LIT 410 Dil ve Kimlik(ler): İngilizce ve Fransızca Yazılmış Afrika Romanları

Sömürgeci güçler çekilebilir, ve bıraktıkları somut yapılar bir kenara bırakılabilir, ama aynı şey zihinlerde ve algılarda inşa ettikleri kimlik, dil, ifade biçimleri için geçerli mi? Ngugi wa Thiong’o Decolonizing the Mind adlı eserinde Afrika ülkelerinde sömürgecilik sonrası yazılan edebi ve düşünsel metinleri ele alıp, İngilizce ve Fransızca yazılmış olan çoğunluğunu hem anlıyor, hem sorguluyor. Bu derste İngilizce ve Fransızca yazılmış ve dünya çapında tanınan romanlar okunacak, ve kendini birden fazla düşünce yapısından ifade eden kimlik(ler) incelenecek.

Kaynaklar: Decolonizing the Mind: the Politics of Language in African Literature, Ngugi wa Thiong’o

 

LIT 420 Shakespeare Çevirileri

Bu derste seçilen Shakespeare oyunları Selahattin Eyüboğlu, Halide Edib Adıvar ve günümüz çevirmenlerinin Türkçe’ye çevirileri eşliğinde okunacaktır. Çeviri teorisinden kavramlar ve ‘çevirilemezlik’ yaklaşımları dikkate alınarak Türkçe çevirilerde yapılan kelime seçimleri sorgulanacaktır. Bu sorgulama öğrencilere hem İngiliz hem de Türk dilinin geçirdiği evreler hakkında uygulamalı bilgi verecektir. Metin çevirisinin ‘kültürel çeviri’ ile beraber ilerlediğinin altı çizilecek, okuyucunun kaynak dil ve kültür hakkında ne bildiği hakkındaki önkabüller ve dönemin kültür politikalar ortaya çıkarılacaktır.

Kaynaklar: Hamlet, William Shakespeare, çev. Sabahattin Eyüpoğlu (1965)

Coriolanus, William Shakespeare, çev. Halide Edib Adıvar (1945)

Translation, Susan Bassnett

 

LIT 430 Karşılaştırmalı Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi Tarihi

Bu derste genel anlamda yabancı dil öğretimi ve öğreniminin tarih içerisindeki gelişimi, dönüşen ve geliştirilen kuram, yöntem ve teknikleri, kaynak ve uygulamaları, öğrenici ve öğretici profilleri, eğitim-öğretim programlarındaki yeri ele alınmakta ve sahadaki ve akademideki ilgili çalışmaların bugünkü yönü değerlendirilmektedir.

Kaynaklar: Foundations of Foreign Language Teaching: Nineteenth-century Innovators, A.P.R. Howatt and Richard C. Smith

Modern Language Teaching: The Reform Movement, A.P.R. Howatt and Richard C. Smith

 

LIT 440 Duyarlılık Kurmaca Yazımı

On-sekizinci ve on-dokuzuncu yüzyıl İngiltere’sinde yaygınlık ve önem kazanmış bu roman türünün özellikleri ve örnekleri incelenecek. Beyin ve sinir yapıları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, ve o dönemlerin toplumsal değer kavramlarının ve ölçeklerinin değişiyor olması, sosyokültürel alanlar içinde duyu ve duygusallığa yeni manalar kattı. Alanın en tanınmış örneklerinin yakın okuma usulü ile değerlendirileceği derste, öğrenciler romanlarda duygusallığın hangi biçimlerde kurgulandığını ve hangi şekillerde toplumsal gerçeklere ayna tutup eleştirmeye yardımcı olduğunu görecekler. Bu ders içinde halen çok popüler olan Gotik romanlar da ele alınabilir.

Kaynaklar: The Culture of Sensibility in Eighteenth-Century: Sex and Society in Eighteenth-Century Britain, G.J. Barker-Benfield

 

LIT 450 Osmanlı Müslüman Kadın Yazarları

Bu ders, genel anlamda kadın yazını ve tarih yazımı meselelerine değindikten sonra Osmanlı dönemi kadın yazarların 19. yy öncesi ve sonrası kamusal yazına dahil oluş süreçlerini, geleneksel ve modern eğitim kurumları ile yayıncılığın gelişiminin ve kadınlarla ilgili farklılaşan söylemlerin bundaki rolünü, yazar kadınların geldiği ve mensup olduğu aile, edebiyat, siyaset çevrelerini inceler; edebi üretimlerini konu, biçim ve tür özellikleri bakımından ele alır; toplumdaki kadın yazarlık rollerini dönemlerinin yabancı kadın yazarları ile ve Osmanlı erkek yazarları ile karşılaştırmaya tabi tutar.

Kaynaklar: A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives, Duygu Köksal and Anastasia Falierou

“On the Margins and Between the Lines: Otttoman Women Poets from the Fifteenth to the Twentieth Centuries,” Didem Havlioğlu

“The Limits of Feminism in Muslim-Turkish Women Writers of the Armistice Period (1918-1923),” Elif İkbal Mahir Metinsoy

 

LIT 460 Edebiyatta Şehir Olgusu

Medeniyetin temel yapısı, ümran kavramının merkezi, toplumsal değerlerin ve gerçekliklerin somutlaşmış hali olan şehir, hangi şekillerde hangi zamanlarda nasıl anlatılıyor, nasıl hayal ediliyor ve ettiriyor? İnsan zihninin ve kabiliyetinin eseri olarak şehrin tasviri nasıl tekrar aslında insanı tasvir ediyor? Bu derste öğrenciler çeşitli coğrafyalardan bize ulaşan roman ve yazılar okuyup, isimlerini bildiğimiz büyük şehirlerin farklı yerli ile yabancı gözlerden sembolik, toplumsal ve kişisel manalarını keşfedecek.

Kaynaklar: Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar

Aziz İstanbul, Yahya Kemal

Samarkand, Amin Maalouf

Granada, Radwa Ashour

City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, Mike Davis

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur