Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

İşletme Lisans Programı Ders İçerikleri

 MAN 101 İşletme Yönetimine Giriş

 Bu dersin amacı, başarılı yöneticilerin ve işletmelerin özelliklerini analiz ederek günümüzün değişen organizasyonlarında yöneticilerin ve diğer çalışanların üstlenmeleri gereken rollerin, sorumlulukların ve taşımaları gereken vasıfların anlaşılmasını sağlamaktır. Ders süresince ayrıca günümüzdeki yöneticilerin ve kurumların karşılaştığı çevresel koşullar ve baskılar konusundaki farkındalık da gelişecektir. Öğrenciler, özellikle işletme yönetiminin dili, temel kavram ve kuramları ile bunların “gerçek dünya” ya uygulanması konusunda bilgi ve yetkinlik sahibi olacaklardır. Ders kapsamında ele alınacak kimi konular şunlardır; yönetim, modern yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim çevresi, yönetim sürecinde karar alma ve planlama, organizasyonel mimarinin, bireylerin ve grupların yönetimi.

 ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri

 Dersin amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel bilgileri vermek ve bu bilgileri karşılaşılan günlük sorunlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktır. Dersin birinci bölümünde, klasik piyasa davranışları teorileri ve stratejik etkileşim üzerinde durulmaktadır. Bu kısımda fayda maksimizasyonu, piyasada oluşan fiyata göre ekonomik davranışlarını belirleyen birey ve firmalara ilişkin optimizasyon problemlerinin çözümü, tam rekabet piyasalarında piyasa etkileşimi ve fiyat oluşumu gibi konular yer alacaktır. Bu konuları belirsizlik durumunda karar alma modelleri izleyecektir. Dersin ikinci kısmında ise eksik rekabetin olduğu piyasa modelleri (monopol, oligopol) incelecektir. Bu kapsamada eksik rekabetin ve piyasa katılımcılarının eksik bilgi ile hareket ettiği piyasa yapılarında ortaya çıkan ters seçim ve ahlaki tehlike gibi durumlar ele alınacaktır. Ders kapsamında öğrenilen modellerin işletme ve ekonomi hayatında karşılaşılan durumlara nasıl uygulanacağı konusuna özellikle önem verilmektedir.

 MAN 102 İş İletişimi

 Bu ders, öğrencilere işletme diline ve işletme faaliyetlerinin temel işleyişine ilişkin başlangıç konularını içermektedir. Ders katılımcılara iletişim, iletişimin işletme hayatındaki yeri ve önemi, olumlu ve etkin bir iç ve dış işletme çevresi kurmadaki rolü hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunma amacıyla tasarlanmıştır. İş iletişimine ilişkin temellerin yanı sıra öğrenciler işletme hayatında gerçekleşen yazılı ve sözlü iletişime dair yetkinlikler de kazanacaklardır. Bu bağlamda ders kapsamında yapılacak yazılı iletişim çalışmaları özgeçmiş, başvuru mektubu, toplantı notu, iş mektubu, kısa ve uzun rapor yazımı gibi konulara odaklanacaktır. Öte yandan sözlü iletişim çalışmaları ise modern işletmelerde karşılaşılan durumlar temel alınarak, sunum, toplantı, iş görüşmesi ve müzakere teknikleri gibi uygulamaları kapsayacaktır. Katılımcılar işyerlerinde ve piyasada iletişim kurmalarına yardımcı olacak birincil öncelikteki temel İngilizce iş kavramlarına aşinalık kazanacaklardır. Ayrıca ders sonrasında katılımcılar her ne kadar ikincil öncelikte de olsa iş dünyası ile ilgili yazılı ve görsel materyallere ve internet kaynaklarına erişimlerini kolaylaştıracak İngilizce iş kavramlarına ilişkin de yetkinlik kazanmış olacaklardır.

 ECON 102 Makroekonominin İlkeleri

 Dersin amacı, katılımcıların makroekonomin temel kavram ve yöntemlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda milli gelir kavramı, milli gelirin hesaplanması, toplam arz ve toplam talep analizleri, para ve maliye politikaları, genel fiyat seviyesi analizleri, IS-LM modeli, ödemler dengesi analizleri, uluslararası ekonomi, kurların oluşumu gibi konular ele alınacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel makroekonomik kavramları yapacakları ekonomik analizlere ve işletmelere ilişkin durumlara uyarlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

 LAW 251 Hukuka Giriş

 Bu dersin amacı katılımcılara hukuka ilişkin temel kavramları, ilke ve süreçleri tanıtmaktır. Ders kapsamında yargı, yasama ve yürütme organları, savcıların rolü, hukukun icrası, diğer yasal yapı ve kuruluşlar, kanun kategorileri, dava süreçleri ve farklı uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi konular üzerinden Türk hukuk sistemi anlatılacaktır. Ders, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu esasları temel alınarak işlenecektir.

 MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri

 Bu ders, öğrencilere finansal raporlama sürecine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Bir işletmenin operasyonlarının tanımlanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve finansal tablolar yoluyla raporlanması gibi konulara odaklanılacaktır. Ayrıca ders kapsamında finansal tablolarda yer alan bilgilerin analiz edilmesine ve yorumlanmasına yönelik kimi temel yöntemlere de değinilecektir.

 STAT 201 İstatistik I

 Bu ders, İşletme ve Ekonomi öğrencilerinin analizlerinde kullanacakları istatistiksel kavramlara ve yöntemlere ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Bu kapsamda temel olasılık, örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi, normal olasılık dağılımı ve güven aralıkları yoluyla çıkarımsal istatistiğe giriş konuları ele alınacaktır.  Ayrıca, bir yazılım programı kullanılarak istatistiksel analiz yapmayı öğrenmek dersin tamamlayıcı bir unsuru olacaktır.

 MAN 202 Örgütsel Davranış

 Bu derste karar alma, motivasyon, sosyal ağlar içerisinde kişilik, etki, yardım, liderlik, ekip çalışması ve örgütsel kültür gibi konular ele alınarak işletmelerde bireysel, kişiler arası ve grup içi etkinliğin hangi koşullarda sağlanacağı sorusu cevaplanmaya çalışılmaktadır. Ders katılımcılara bireysel, grup içi ve örgütsel süreçlerin anlaşılması ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek kimi yöntemler sunmaktadır. Dersin asıl önemi insan kaynakları yönetimi uygulamalarında kullanılacak temel kavram ve yöntemleri ortaya koymasıdır.

 MAN 242 Finansal Yönetim

Bu ders, kurumsal finansmana giriş niteliğindedir. Ders kapsamında öğrenciler, kurumların işletme sermayelerini ve sabit varlıklarını nasıl etkin bir şekilde yönettikleri ve bunları optimal bir borç-öz sermaye yapısı ile nasıl finanse ettikleri gibi konularda temel bir bakış açısı geliştireceklerdir. İşlenecek konular arasında; finansal tablo analizi, finansal tahmin, işletme sermayesi yönetimi ve kısa vadeli borçlanma, finansal varlıkları değerleme, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi ve risk, sermaye piyasaları ve uzun vadeli finansman kaynakları ve temettü politikası bulunmaktadır.

 STAT 202 İstatistik II

 İlk dönemin devamı olan bu derste çıkarımsal istatistiğe ilişkin konular daha detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu çerçevede, hipotez testleri, ortalamalar, oranlar ve varyanslar için tahmin yöntemleri, tek değişkenli analiz testleri (ortalama farklılık testleri, bağıntı testleri ve parametrik olmayan testler) ve çok değişkenli analiz testleri (regresyon analizleri ve faktör analizi) gibi konulara ele alınacaktır.

 MAN 301 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, katılımcılara bir işletmenin insan kaynaklarının etkin yönetim teknikleri ile ilgili bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu çerçevede, örgütsel öğrenme ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde teorik gelişmeler, küreselleşmenin stratejik insan kaynakları yönetimine etkisi, farklı işletmelerde insan kaynaklarının etkin bir şekilde tanımlanması, analiz edilmesi ve geliştirilmesi, insan kaynaklarının eğitimi için uygun politika ve süreçlerin belirlenmesi, ihtiyaç analizi süreçleri, eğitim amaçlarının, içeriklerinin ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

 MAN 321 Pazarlamanın İlkeleri

 Bu ders pazarlamayı, pazarlamanın temel felsefesini ve ilkelerini ele almakta, pazarlama yönetiminin temel unsurlarını ve uygulama yöntemlerini çeşitli organizasyon yapılarını da dikkate alarak incelemektedir. Bunu yaparken de, öğrencilere temel pazarlama kavramlarını ve tekniklerini sentezleme ve bunları farklı şekillerde uygulama fırsatı sunmaktadır.

 MAN 343 Yönetim Muhasebesi

 Bu ders, işletmenin operasyonel performansının değerlendirilmesine ve yönetimin işleri planlamasına, organize etmesine ve kontrolüne yardımcı olacak kimi kavram ve yöntemlere ilişkin bir giriş dersidir. Derste, bir organizasyonunun temel maliyet unsurlarının belirlenmesi, maliyet sistemleri, sanayi ve hizmet firmalarında faaliyet temelli maliyet muhasebesi, başabaş noktası analizi, temel ve esnek bütçeleme, değişkenlik analizi ve sermaye bütçelemesi gibi konular işlenecektir.

LAW 351 Ticaret Hukuku

Bu ders işletmelerin işleyişinde önemli bir role sahip olan Ticaret Hukuku’nun esaslarına dair giriş niteliğindeki konuları kapsamaktadır. Derste, farklı şirket yapılarının hukuki statülerinin yanı sıra asil-vekil uygulaması, ürün ve hizmet satışı, kefalet, sigorta ve işletmeler arası ticaret gibi konular ele alınacaktır.

 MAN 322 Pazarlama Yönetimi

 Bu ders, stratejik pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, ürün planlama ve geliştirme, tutundurma ve tanıtım planlaması, dağıtım ve fiyatlama da dahil olmak üzere pazarlamanın tüm yönleri ile ilgili bir giriş dersidir. Pazarlama karması değişkenlerine ilişkin teorilerin anlatıldığı derste ayrıca araştırma, planlama, organizasyon, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşan pazarlama yönetim döngüsünün tüm adımlarına yönelik uygulamalar da yer alacaktır.

 MAN 344 Kurumsal Finans

 Kurumsal finansın temel sorunsallarına,  teorilerine ve yöntemlerine dair bir giriş dersi niteliği taşıyan bu derste paranın zaman değeri, yatırım karar süreçleri, sermaye bütçeleme ve farklı finansman teknikleri, belirsizlik ve risk-getiri arasındaki denge, sermaye piyasası etkinliği, optimum sermaye yapısı ve temettü politikası kararları gibi konular ele alınmaktadır.

 MAN 362 Operasyon Yönetimi

 İşletmelerde birincil fonksiyonlardan biri olan operasyonların etkin bir şekilde yönetilmesi işletmenin amaçlarına ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ders kapsamında ele alınacak olan model ve teknikler yoluyla katılımcılar operasyonların etkin bir şekilde yönetimine ilişkin yetkinlikler elde edecek, operasyon yönetiminin bir işletmenin stratejik hedeflerini yakalaması açısından önemini daha iyi kavrayacaklardır. Ders kapsamında tahmin yöntemleri, üretim dizaynı, envanter yönetimi, üretim tesislerinin lokasyon ve kapasite planlaması ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular yer almaktadır.

 MAN 364 İşletmeciler İçin Araştırma Yöntemleri

 Bu dersin amacı, öğrencilerin işletme yönetimi ile ilgili alanlarda bilgi edinme sürecine ilişkin farkındalık kazanması, internet ve kütüphane kaynaklarını kullanarak ikincil verileri elde etme ve bu verileri yorumlama, ekipler halinde araştırma yapabilme, yazılı ve sözlü anlatım, SPSS yazılımını kullanarak veri analizi yapabilme yetkinliklerini geliştirmektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler işletme ve pazarlama konularında araştırma yapma sürecini kavramış, derste öğrendikleri yöntemleri farklı işletme problemlerine uygulama becerisini kazanmış olacaklardır. Ders kapsamında öğrencilere kavramsal ve analitik düşünme, birincil ve ikincil kaynaklarla araştırma yapma, bu araştırmaların sonuçlarını analiz etme, sonuçlar çıkarma ve bu sonuçları raporlama noktasında bilgi ve yeteneklerini geliştirecek bir içerik sunulacaktır.

 MAN 401 Stratejik Yönetim

 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişim seyri içerisinde stratejik yönetim kavramı işletme davranışını etkileyen önemli bir unsur olarak ön plana çıkmıştır. Yatırım portföyü, sürdürülebilir rekabet avantajı, temel yetkinlik gibi kavramlar işletmelerde gerçekleşen günlük iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Stratejik analiz tekniklerinin işletme ile ilgili durum ve problemlere uygulanması, yönetim danışmanlığı, hisse senedi alım satımı, ticari bankacılık ve kurumsal finansman gibi birçok alanda yaygınlaşmıştır. Bu dersin amacı öğrencilerin stratejik düşünme ve kimi stratejik analiz araçlarını işletmelerde karşılaşılan durumlarda uygulama becerisi kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler stratejik yönetim sürecinin bileşenlerini açıklayabilecek, bir endüstrinin potansiyeli ile ilgili endüstri yapısını ve çevresel eğilimleri temel alan analizler yapabilecek, bir kuruluşun kaynaklarını analiz ederek rekabet avantajı elde edebilme potansiyelini değerlendirebilecek ve internet temelli yeni ekonomi ve iş modelleri hakkında bilgi edinecektir.

 MAN 461 Yönetim Bilişim Sistemleri

 Bu dersin sonunda öğrenciler, bir işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için bilgi sistem ve teknolojilerini nasıl kullanabileceğine ilişkin temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış olacaklardır. Ders kapsamında, organizasyonlarda bilgi sistemlerine giriş, strateji ve bilgi sistemleri liderliği, veri tabanları ve veri yönetimi, bilgi ağları, internet ve sosyal medya, kurumsal kaynak planlaması ve iş uygulamaları, e-işletme, kablosuz ve mobil teknolojiler, bilgi yönetimi, bilgi yönetim sistemlerinin inşası, uygulaması ve geliştirilmesi, güvenlik ve bilgi sistemleri denetimi, bilgi etiği ve kişisel verilerin gizliliği, operasyon sistemlerinin işletilmesi gibi konular yer almaktadır.

 MAN 402 Uluslararası İşletme

 Bu ders, uluslararası işletme çevresi, uluslararası işletmecilikte kullanılan temel kavram ve modeller ile uluslararası işletmeciliği yerel işletmecilikten ayıran temel unsurlar hakkında genel bir çerçeve sunmaktadır.  İşlenecek konular arasında; uluslararası yatırımların farklı modelleri, uluslararası ticaret teorisi, uluslararası ticaret ve yatırımlarda hükümet politikalarının etkileri, uluslararası kuruluşlar, çokuluslu şirketler, uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi ve uluslararası pazarlama yer almaktadır.

 MAN 403 İş Müzakereleri

 Bu dersin amacı öğrencilere müzakere teorisinin stratejik araç ve modellerinin işletmelerde karşılaşılan farklı durumlarda nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Derste ayrıca belirli müzakere ve uyuşmazlık çözüm tekniklerine odaklanan uygulamalar da yer almaktadır.

 MAN 302 Örgütsel Tasarım

 Bu ders kapsamında öğrenciler açık bir sistem olarak organizasyonun yapısı ve dinamikleri, bir organizasyonun dış çevresi, organizasyonların kullandıkları teknolojiler ile yapıları arasındaki ilişki, organizasyon kültürü ve değişim yönetimi gibi konuları ele alacaklardır. Ders kapsamında ayrıca farklı organizasyon tasarım modelleri, organizasyon tasarım sürecinde yararlanılan teknikler ve organizasyon tasarımı ile organizasyonun büyüklüğü arasındaki ilişki ortaya konulacak, yönetimin organizasyonu stratejik hedeflerin önündeki bir engel olacak şekilde değil de hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıcı bir unsur olarak nasıl kullanabileceği tartışılacaktır.

 MAN 323 Tüketici Davranışları

 Pazarlamacıların müşterilerin piyasadaki davranışlarını anlama noktasındaki ihtiyaçları bu dersin ana sorunsalını oluşturmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere, tüketici davranışları ile ilgili gerek psikolojik gerekse sosyolojik bakış açılarından teorik ve kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır. Bireysel karar alma ve tercih yapmanın psikolojik temelleri, müşteri grupları tarafından sergilenen genel davranış kalıpları ile sosyolojik ve kültürel unsurların tüketici davranış ve tutumlarına etkisi derste işlenecek konular arasındadır. Bu bağlamda ders öğrencilere tüketici ihtiyaç ve isteklerinin yönetimi konusunda yetkinlik kazandırmaktadır. Yine ders kapsamında ele alınacak konular arasında pazarlamada tüketici odaklılık kültürü, tüketici davranışlarının önemi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini geliştirme, tüketim kavramı, tüketicilerin satın alma davranışları ve karar alma kalıpları gibi başlıklar yer almaktadır.

 MAN 345 Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar

 Bu ders öğrencilere bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer finansal kuruluşlar arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu ortaya çıkan finansal sistemin yapısı ve işlevi ile ilgili temel bir bilgi ve tecrübe birikimi sunmaktadır. Bu kapsamda finansal piyasalarda faaliyet gösteren aracı kuruluşlar, finansal araçlar ve farklı piyasalarda faaliyet gösteren yatırım ve kredi kuruluşları, finansal piyasaların reel ekonomi ile ilişkisi, finansal piyasaların düzenlenme yapıları gibi konular işlenecektir.

 MAN 404 Yenilikçilik ve Girişimcilik

 Bu derste katılımcılar girişimci yenilikçiliğin kaynakları, yapısı ve dinamikleri ile ilgili farkındalık kazanacaklardır. Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde yenilikçi fikirler geliştirip bu fikirleri farklı endüstrilerdeki güncel sorunlara uygulayabilme becerisi elde edeceklerdir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında girişimci düşünme, yenilik yönetimi, yeni fırsatları fark etme ve değerlendirme, sektör ve pazar araştırması, iş stratejisi, iş modeli ve planı, finansal tahmin ve girişim finansmanı, kaynak sağlayıcılara erişim, müzakere ve yeni girişimler başlatma gibi başlıklar yer almaktadır.

 MAN 405 Küçük İşletme Yönetimi

 Bu ders, günümüzde küçük işletmelerin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili teorik ve pratik konuları içmektedir. Küçük işletme yapılarının yönetimi ve finansmanı ile ilgili önemli görülen konular kapsamlı şekilde ele alınarak gerçek hayattan örneklere yer verilmek suretiyle derslerde öğrencilerin küçük işletme yönetimiyle ilgili kavramların nasıl uygulandığı hakkına bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca internet dünyasındaki gelişmelerin küçük işletmeler açısından ortaya çıkardığı sorunlar ve sunduğu fırsatlar ele alınmaktadır.

 MAN 406 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular

 İnsan kaynakları yönetimi dersinin ileri uygulamalarını içeren bu derste insan kaynakları planlaması, endüstri ilişkileri, iş kanunları, uluslararası insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi, stratejik insan kaynakları yönetimi ve Türkiye’de insan kaynakları uygulamaları gibi konulara seçilmiş örnek olaylar ve makaleler ışığında ele alınacaktır.

 MAN 407 E-İşletme

 Ders internet devriminin ürün ve hizmetlerin alım satımında meydana getirdiği büyük değişim sürecinin ele alınması amacıyla tasarlanmıştır. Bu çerçevede internet temelli iş modelleri, elektronik ticaret altyapısı, on-line vitrin tasarımı, ödeme ve güvenlik konuları, etik ve hukuki riskler gibi başlıklara odaklanılacaktır. Ayıca öğrenciler bu ders yoluyla ticari bir web sitesi oluşturma konusunda da tecrübe kazanacaklardır.

 MAN 408 Liderlik ve Değişim Yönetimi

 Bu dersin amacı, örgütsel değişimin temel ilkelerini ve bu değişimin yönetim sürecini ele almaktır. Özellikle değişim sürecinde liderlik ve ekip çalışmasının rolü teknoloji tabanlı organizasyonlara vurgu yapılarak anlatılmaktadır. Derste ilk olarak bir organizasyonun işleyişi, değişimin organizasyonlara etkileri, yaygın organizasyonel değişim türleri ve organizasyonlar değişim döngüsünün farklı aşamalarından geçerken kullanabilecek yönetim araç ve teknikleri gibi konulara değinilecektir. Bu temel esas alınarak sürdürülebilir, vizyoner ve başarılı bir ekip oluşturmak için gerekli olan liderlik unsurları ortaya konulacaktır. Bu bağlamda ekip performansını artıracak liderlik modelinin belirlenmesi, ekip üyeleri arasında güven tesisi, ekip üyelerini motive etme, ekip çalışması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi konular ön plana çıkmaktadır.

 MAN 421 Pazarlama İletişimi

 Bu ders pazarlamanın iletişim ile ilgili yönünün daha iyi kavranması amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda, reklam, satış promosyonu, bireysel satış, sponsorluk, tanıtım ve halkla ilişkiler gibi pazarlamacılar tarafından kullanılan tutundurma ve tanıtım araçları ile bu araçların entegre kullanımı ele alınmaktadır.

 MAN 422 Stratejik Marka Yönetimi

 Bu ders, markanın bütünleşik pazarlama iletişimi stratejileri içerisindeki rolünü vurgulamaktadır. Öğrencilere, örnek olay incelemeleri ve farklı okumalar yoluyla markaların neden önemli olduğu, tüketiciler için ne ifade ettiği, etkin bir marka yönetimi için organizasyonların neler yapması gerektiği, marka değerinin nasıl oluşturulabileceği ve ölçüleceği, küresel iş fırsatlarını artırmak için marka değerinin nasıl kullanılacağı gibi konu başlıklarında bilgi ve yetkinlik kazandırılacaktır.

 MAN 423 Küresel Pazarlama

 Bu ders öğrencilere, çok-kültürlü ve çok-uluslu bir çevrede pazarlamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda temel bir anlayış sunmaktadır. İşlenecek başlıca konular arasında, küresel ekonomik çevre, sosyal, kültürel ve politik ortamlar, küresel pazara giriş stratejileri, farklı ülke pazarlarındaki rekabetin stratejik etkileri yer almaktadır. Ders, herhangi bir ulusun veya bölgenin önemli kültürel ve çevresel yönlerini tanımlamak ve analiz etmek için bir çerçeve sunmaktadır.

MAN 424 Reklamcılık

 Bu ders, reklamcılığın temel ilkeleri, medya ve toplumda oynadığı rol hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda, çağdaş reklamcılık, ajans ve müşteri ilişkileri, tüketici davranışları, etik ve araştırma etkinliği, yaratıcı itirazlar ve medya seçimi de bu kapsamda ele alınmaktadır.

 MAN 425 Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal ağlar, pazarlama karmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu ders öğrencilerin, sosyal medya pazarlama stratejileri konusunda deneyim kazandıran projeler yoluyla bu alandaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yöneliktir. İşlenecek konular arasında farklı sosyal medya teknolojilerini bir pazarlama planına entegre etmek, sosyal medya pazarlama kampanyaları oluşturmak ve uygun sosyal medya araçları kullanmak gibi konular yer almaktadır. Ders tamamlandığında öğrencilerin, işletmeler için pazarlamada sosyal medya teknolojilerini kullanabilecek konuma gelmeleri beklenmektedir.

 MAN 441 Denetim

 Dersin amacı katılımcılara genel kabul görmüş denetim standartları, profesyonel iş etiği ve hukuki sorumluluk gibi konularda giriş niteliğinde bir altyapı sunmaktır. Bir taraftan denetimin teorik çerçevesi anlatılırken diğer yandan farklı örnekler yoluyla teorinin pratik durumlara nasıl uygulandığı ele alınacaktır. Ders ayrıca denetçilerin bulguların raporlama şekillerine ilişkin incelemeleri de kapsayacaktır.

 MAN 442 Risk Yönetimi

 Bu derste, risk yönetiminin temel ilkeleri ve dinamikleri işlenmekte, kurumsal risk yönetimi, finansal risk yönetimi, çalışanların menfaatlerine genel bakış ve riski azaltmak için takip edilmesi gereken stratejik politikalar ele alınmakta, bunların uygulanmasına ilişkin tekniklere değinilmektedir.

  MAN 443 Türev Ürünler ve Uluslararası Finansal Piyasalar

 Bu ders, finansal türev araçların kullanımı, analizi ve fiyatlamasına ilişkin kavramları ve modelleri ele almaktadır. Dersin temel amacı, katılımcılara türev ürünlerin ve pazarların işleyişini anlama becerisi kazandırma ve bunları farklı amaçlarla nasıl kullanabileceklerini öğretmektir. Ders süresince, dünya pazarlarında en çok işlem gören türev ürünlere ağırlık verilmekte, ayrıca forward, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin temel özellikleri ve bu sözleşmeler kullanılarak geliştirilebilecek stratejiler anlatılmaktadır.

 MAN 444 Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları

 Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketler için küresel muhasebe standartları olarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda dersin içeriği; uluslararası finansal muhasebeye ilişkin genel ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu ile ilgili standartları, gerçeğe uygun değer ölçümünü ve diğer muhasebe standartlarını kapsamaktadır.

 MAN 462 İşletmeciler İçin Tahmin Yöntemleri

 İstatistiki ve ekonometrik yöntemleri bir işletme çevresinin farklı yönlerine ilişkin tahminlerde bulunma ve bu tahminleri farklı yazılımları kullanarak yapabilme becerisi kazanma bu dersin temel amacıdır. Dersin ana odak noktası zaman serisi analizleri yoluyla kısa dönemli tahmin modelleri geliştirmek ve bu model sonuçlarını değerlendirmektir. Ders kapsamındaki konuların anlaşılması öğrencilere tarihsel verinin analizi için uygun yöntem ve modelleri seçerek işletme ortamında geleceğe ilişkin tahminler yapabilme yetkinliği kazandıracaktır.

 MAN 463 Tedarik Zinciri Yönetimi

 Bu ders, esas itibariyle çok aşamalı üretim-dağıtım ağlarında malzeme, bilgi ve nakit akışlarının yönetimi ile ilgilidir. Küresel rekabetin dönüştürücü gücü ve gelişmiş bilgi teknolojileri neticesinde birçok şirket bir taraftan maliyetlerini düşürürken diğer yandan piyasada meydana gelen değişimlere daha hızlı cevap verebilme imkanı kazanmıştır. Bu ders öğrencilere, tedarik zinciri yönetiminde strateji geliştirmeye ve bu stratejileri sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya yönelik araç ve yöntemleri tanıtmaktadır. Dersin içeriğinde tedarik zincirleri için stratejik analiz çerçevesi oluşturma, tedarik zinciri ağının belirlenmesi, arz ve talep planlaması, stok yönetimi, kaynak bulma, lojistik, fiyatlama, gelir yönetimi ve tedarik zinciri koordinasyonu gibi konular yer almaktadır.

 MAN 465 Çok Değişkenli Veri Analizi

 Bu ders faktör analizi, doğrusal regresyon, diskriminant analizi, lojistik regresyon, kümeleme gibi yöntemleri kullanarak tek ve çok değişkenli analizlerin nasıl yapılacağı ve anket çalışması yoluyla toplanmış verileri bu yöntemlerle analiz ederek teorilerin nasıl test edilebileceği konularına odaklanmaktadır. İstatistik derslerinde işlenen güvenirlik, geçerlilik, standart ve standart olmayan katsayılar, ölçüm ve endeks oluşturma gibi terimler bu derste daha derinlikli olarak ele alınacaktır. Ayrıca regresyon ve diğer kesit veri analiz tekniklerinin uzun dönemli araştırmalar sonucu toplanan veriler ile panel verilere, farklı analiz seviyesindeki verilere (bireysel ya da topluluk seviyesinde) ve ülke ya da ülke grupları seviyesinde toplanan verilere nasıl uygulanacağı konusu tartışılacaktır. Açık bir şekilde ölçülebilen değişkenler ile dolaylı olarak ölçülen gizli değişkenler ve veri setindeki eksik değerler gibi konulara da değinilecektir. Farklı sosyal bilim teorileri çerçevesinde şekillendirilmiş ampirik çalışmalarda kullanılan, anket ya da deneysel tasarım yoluyla elde edilmiş verilere değişik analiz yöntemlerinin nasıl uygulanacağı gösterilecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur