Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı

Felsefe Lisans Programı Ders İçerikleri

PHIL 103 Mantık I        

Bu derste  birinci tür yüklem mantığı ve bu mantığın sembolik kullanımı incelenmektedir.

PHIL 201 Antik Felsefe I

Bu derste Sokrates öncesi felsefe incelenmektedir. Milet, Efes, Elea okulları, Pitagorasçılık, atomculuk, sofistler vb.  bu dersin konuları arasındadır. Konuyla ilgili metinler okunarak incelenir.

PHIL 203 Bilgi Teorisi

Bu ders bilgi teorisi, bilginin imkanı, uygun bilgi nesneleri ve bilginin nasıl elde edileceği konularını işler. Yöntem, gerekçelendirme, hakikat dersin ana tartışma konularıdır. Öğrenciler modern ve modern öncesi düşünürlerin seçilmiş metinlerini okur ve incelerler.

PHIL 102 Ahlak ve Siyaset Felsefesi

Bu derste devlet, otorite, özgürlük, yönetim ve adalet konuları ve ilgili meseleler incelenmektedir. Öğrenciler İslam ve Batı geleneklerindeki siyaset ve ahlak filozoflarının fikirlerini yakından tanıma imkanı bulurlar.

PHIL 104 Mantık II       

Bu derste öğrenciler ileri düzey mantık ve birinci tür yüklem mantığı, teoremler, çıkarım ilkeleri, formüllerin doğruluk değeri açılımlarını ve tümdemgelimsel argümanların geçerliliği konularını öğrenirler.

PHIL 202 Antik Felsefe II

Bu derste epistemoloji, metafizik ve ahlak anlayışları çerçevesinde Platon, Aristoteles gibi Yunan Felsefesinin ve Helenistik Felsefenin sistematik filozofları incelenir.

PHIL 204 Metafizik

Metafizik felsefenin temel dallarından bir tanesidir ve Varlık sorunu, varoluş kavramı, şey, araz, olgu, madde, zihin, mekan, zaman ve nedensellik gibi sorunları inceler. Öğrenciler bu derste Platon, Aristoteles, İbn Sina ve Heidegger gibi önde gelen metafizikçi filozofların metinleri okur ve analiz ederler.

PHIL 301 İslam Felsefesi I      

Bu ders İslam düşüncesinin 11. yüzyıla kadarki mütekaddimin dönemi üzerine odaklanır. Bu dönemdeki temel felsefi problemler incelenir.

PHIL 303 Batı Düşüncesine Giriş ve Orta Çağ Hıristiyan Felsefesi

Bu ders Hıristiyan teolojisini, bu teolojinin Yunan, Helenistik ve İslam Felsefelerini alımlayışını göz önünde bulundurarak Batı düşüncesinin oluşum evresini inceler ve derste Origenes, Agustin, Boethius, Aquinas ve diğer orta çağ filozofları lisans düzeyinde incelenir.

PHIL 305 Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bu ders bilim tarihi bağlamında bilim felsefesinin temel problemleri ve konularını inceler. Antik Mezopotamya, Mısır, Yunan, İslam ve Modern Avrupa’da ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri konu edinir.

PHIL 302 İslam Felsefesi II

Bu ders İslam Felsefesinin 11.yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki müteahhirin dönemine odaklanır ve Gazali, Razi ve Cürcani gibi filozofların metinleri okunarak analiz edilir.

PHIL 304 Erken Dönem Modern Felsefe

Bu ders Descartes, Locke, Spinoza, Leibniz, Hume, Berkeley gibi erken dönem filozoflarının felsefelerini epistemoloji ve metafizik teorileri üzerine odaklanarak inceler.

PHIL 306 Estetik ve Sanat Felsefesi

Derste sanatın doğası, güzel, sanat eseri, sanatsal duygu, estetik yargının konumu, estetik değer ve diğer değerlerle ilişkisi incelenir. Öğrenciler, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Hartmann ve Heidegger’den seçme metinleri okur ve incelerler.

PHIL 401 Klasik Türk Felsefesi II

Bu ders Osmanlı Türk düşüncesini ikinci yarısından itibaren 19. yüzyıla kadarki süreçte inceler. Kemal Paşazade, Taşköprüzade, Kınalızade, Katip Çelebi, Yanyalı Esad Efendi, Mehmed Şirvani bu derste incelenen filozoflar arasındadır.

PHIL 403 Geç Dönem Modern Felsefe

Bu derste filozoflar Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer ve Nietzsche incelenir. Ayrıca Marksizm, Naturalizm, Psikolojizm ve Tarihselcilik gibi felsefi akımlar konu edilir.

PHIL 402 Çağdaş Türk Düşüncesi   

Bu derste Said Halim Paşa, Babanzade Ahmed Naim, Şehbenzderzade Filibeli Ahmet Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi düşünürler incelenmektedir.  Modernleşme, siyasi hareketler, kültürel değişme bu dönemin temel konularıdır.

PHIL 404 Çağdaş Felsefe     

Bu ders 20 ve 21. yüzyıl fenomenoloji, hermenötik, dekonstrüksiyon gibi felsefi akımlarının felsefi metotlarını inceler.

PHIL 410 Graduation Project

Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi bir problem seçmesine ve bu felsefi problemi bir öğretim elemanı eşliğinde derinlemesine incelemesine yardımcı olmaktır. Bu derste öğrencilerin felsefi bir problem hakkında literatür taraması yapması ve ulaştığı sonuçları dönem sonu makalesi şeklinde sunmaları gerekmektedir.

PHIL 411 Erken Türk Düşüncesi ve Mitolojisi

Bu derste İslam öncesi ve erken İslami dönem Türk düşünce ve mitolojisi incelenmektedir. Tanrıcılık, Türk mitleri, töre, Türk devlet ve toplum felsefesi incelenen temel konulardır. Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Yesevi gibi erken dönem Türk düşünürleri de dersin içeriğine dahildir.

PHIL 412 Çin Düşüncesi

Çin düşüncesi veya felsefesi Taoizm, Legalizm, Budizm, Mohizm ve Konfüçyanizm gibi farklı dini ve felsefi okulları kapsayan genel bir terimdir. Çin düşüncesi en eski düşünce geleneklerinden bir tanesidir. Bu ders Çin dini ve felsefesi ekollerinin gelişimini konu edinen tarihsel bir giriş dersidir.

PHIL 413 Hint Felsefesi         

Hint felsefesi Hint alt kıtasında ortaya çıkan Hinduizm, Budizm, Cayinizm gibi değişik dini ve felsefi geleneği kapsamaktadır. Bu ders temel Hint felsefesi okullarını tanıtmakta ve bu geleneklerin temel soruları, konuları ve karakteristikleri üzerinde durmaktadır.

PHIL 414 Felsefe ve Edebiyat

Büyük edebi eserler ciddi felsefi mesajlar taşırlar ve insan tecrübesini incelerler. Bu ders Türk ve Dünya edebiyatındaki önemli eserlerin felsefi özünü ve felsefi teorilerle edebiyat alanındaki gelişmeler arasındaki ilişkileri inceler.

PHIL 415 Sofistler       

Yaşadıkları dönem Yunan Aydınlanması olarak isimlendirilen sofistler, felsefe tarihinde önemli bir role sahiptirler. Bu ders Protagoras, Georgias, Kritias ve Hegesias gibi önde gelen sofist filozofların teorilerini inceleme ve anlama amacındadır. Bilgi, ahlak ve toplum konuları bu derste incelenir.

PHIL 416 Doğa Felsefesi              

Doğa felsefesi en önemli derslerden biridir. Doğanın temel ilkelerini ve anlamını, nedensellik, değişme, mekan, boşluk, hareket, madde gibi konuları inceler. Bu derste klasik ve modern teoriler birlikte incelenmektedir.

PHIL 417 Platon

Bu derste Platon’un epistemoloji, metafizik ve etik teorileri incelenmektedir.

PHIL 418 Helenistik Felsefe           

Bu ders Stoacılık, Epikürcülük, Şüphecilik gibi Helenistik felsefenin ana okullarını inceler. Filozofların seçilmiş metinleri okutulur.

PHIL 419 Mutezile Ekolü   

Bu ders Mutezile ekolünü tanıtmakta ve önde gelen mutezili düşünürlerin felsefi ve kelami teorilerini incelemektedir.

PHIL 420 İslam Düşüncesine Giriş   

Bu derste İslam düşüncesinin ilk iki yüzyılındaki oluşum süreci genel bir şekilde incelenir ve kelam, tasavvuf geleneklerine ve Helenistik kültürün İslam düşüncesine girişine odaklanılır.

PHIL 421 Yeni Platonculuk   

Yeni Platonculuk İslam ve Hıristiyan felsefi gelenekleri gibi kendisinden sonra gelişen felsefi gelenekleri etkilemiştir. Bu nedenle Plotinos, tüm zamanların en etkili filozoflarından bir tanesidir. Bu derste Yeni Platoncu felsefe ve onun İslam ve Hıristiyan felsefe geleneklerine etkisi incelenmektedir.

PHIL 422 Stoacılık                 

Stoacılık Atina’da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş Helenistik bir felsefe okuludur. Bu ders Stoacılık ve önde gelen temsilcileri hakkındadır. Derste önde gelen Stoacıların fikirleri incelenir.

PHIL 423 Kelam Felsefesi                   

Bu ders Vasıl bin Ata, Eşari, Maturidi, Gazali, Razi gibi İslam kelamcılarının yanında Fazlur Rahman ve Tarık Ramazan gibi çağdaş kelam düşünürlerinin fikirlerini konu edinmektedir.

PHIL 424 Bilim Tarihi

Bu ders Antik dönemden Modern dönem Mısır, Yunan ve İslama kadar bilim geleneklerini inceler.

PHIL 425 Mitoloji

Bu derste felsefenin ortaya çıkışından önceki mitolojik düşünce incelenir ve dünya mitolojileri hakkında detaylı bilgi ve analizler sunulur.

PHIL 426 Aristoteles

Bu ders Aristoteles’in felsefesi, bilgi, varlık ve değerle ilgili görüşlerini onun temel eserlerine odaklanarak inceler.

PHIL 427 Heraklitos ve Parmenides

Heraklitos ve Parmenides iki önde gelen, birbirine karşıt metafizik konumlar almış filozoftur. Bu ders bu filozofların yazılarına odaklanır ve fikirlerini karşılaştırmalı bir şekilde inceler.

PHIL 428 Fârâbî ve İbn Sina       

Bu ders Meşşailiğin en önemli iki filozofunu, Fârâbî ve İbn Sina’yı konu edinir ve detaylı bir şekilde inceler. Bu iki filozofun bilgi teorisi, metafiziği, peygamberlik ve vahiy anlayışı siyaset ve ahlak felsefeleri dersin ana konularıdır.

PHIL 429 İnsan Hakları       

Bu ders insan haklarıyla ilişkili konu ve problemleri inceler. Öğrenciler bu derste insan davranışını etkileyen ahlaki prensipleri tarihsel ve problematik olarak öğrenirler.

PHIL 430 Sufi Metafizik           

Sufi metafizik İslam felsefesinin en zengin geleneklerinden bir tanesidir ve aynı zamanda Türk düşüncesi için merkezi bir öneme sahiptir. Sufilik, bu geleneğe mensup düşünürler tarafından hakikate ulaşmanın en doğru yolu olarak görülmüştür. İbn Arabi, Sadreddin Konevi ve Davud el-Kayseri tasavvufu felsefi bir şekilde formüle etmişlerdir.

PHIL 431 Osmanlı Türkiye’sinde Bilim

Bu derste Osmanlı Türkiye’sindeki bilimsel faaliyetler başlangıcından modernizasyon dönemine değin konu edilmektedir.

PHIL 432 Felsefe ve Kelam       

Bu derste kelam ve felsefe ilişkisi, teolojinin felsefeyle olan çatışma ve ortaklıkları ve bu iki alanın birbiriyle olan etkileşimi incelenmektedir.

PHIL 433 Felsefe ve Ekonomi     

Bu derste ekonomik teorilerin felsefi arka planı ekonomi politik ve etiğe özel bir önem atfedilerek incelenmektedir.

PHIL 434 Matematik Felsefesi   

Matematikçiler geçtiğimiz son yüzyılda felsefe anlayışımız üzerinde önemli bir rol icra ettiler. Matematiğin temelleri hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bu derste matematiğin temelleri, varsayım ve kuramları epistemoloji ve metafizikle alakaları bağlamında incelenmektedir.

PHIL 435 Felsefe ve Psikanaliz     

  1. Freud tarafından kurulan psikanaliz bazı felsefe okulları üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu ders psikanaliz felsefe ilişkisini ve psikanalizin temel kavram ve problemlerini incelemektedir.

PHIL 436 Tarih Felsefesi   

Bu derste tarihin teorik yönü ve tarih ve felsefe arasındaki ilişki incelenmektedir. Derste insanı anlamak idealinde tarih kavramının önemi konu edilmektedir.

PHIL 437 Sevgi Felsefesi

Derste sevginin varlık yapısı ve felsefe tarihindeki sevgi teorileri incelenmektedir.

PHIL 438 Descartes, Spinoza ve Leibniz Okumaları

Bu ders filozofların epistemolojik ve metafizik teorilerine yoğunlaşmaktadır. Derste filozofların metinlerinden seçkiler okunur ve incelenir.

PHIL 439 Locke, Hume ve Berkeley Okumaları

Bu derste Locke, Hume ve Berkeley gibi İngiliz deneycileri lisans düzeyinde konu edilir. Öğrenciler filozofların önemli kitaplarından seçilmiş metinleri incelerler.

PHIL 440 Doğa Bilimleri Felsefesi     

Derste biyoloji, kimya ve fizik gibi doğa bilimlerindeki felsefi meseleler konu edilir. Görecelilik teorisi, kuantum mekaniği, evrim teorisi, doğadaki kiralite dersin temel konularıdır.

PHIL 441 Varoluşçuluk   

Derste varoluşçu felsefesinin temel meseleleri Kierkegaard, Jaspers, Sartre, Marcel ve Dostoyevski’den seçilen metinler üzerinden incelenir.

PHIL 442 Hermenötik     

Hermenötik, farklı disiplinlerle ilişkili olması ve uzun bir geçmişe sahip olmasının yanında, 20. yüzyılın önemli felsefe ekollerinden biridir.  Derste Schleiermacher, Husserl, Heidegger, Gadamer ve Ricoeur gibi önde gelen filozofların eser ve düşünceleri incelenmektedir.

PHIL 443 Fenomenoloji

Fenomenoloji çağdaş felsefenin ana okullarından biridir. Bu ders fenomenolojinin metodik yönüne odaklanmakta ve Husserl ve Heidegger, Ponty gibi Husserl takipçilerini incelemektedir.

PHIL 444 Teknoloji Felsefesi     

Teknoloji felsefesi, felsefenin gittikçe önem kazanan alanlarından biridir. Teknoloji hayatımızı ve dünyamızı hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişimler birçok ahlaki, siyasi ve metafizik sorunu beraberinde getirmektedir. Bu derste teknolojinin mahiyeti ve neden olduğu değişimler incelenmektedir.

PHIL 445 Zihin Felsefesi   

Bu ders bilincin doğası ve yapısını konu edinir. Felsefenin bu alanında birbirinden farklı teoriler vardır. Bu derste yalnızca analitik felsefenin değil aynı zamanda fenomenolojinin ve felsefe tarihindeki farklı düşünce ekollerinin zihin meselesine bakışı incelenmektedir.

PHIL 446 Çağdaş İslam Düşüncesi       

Derste modern İslam dünyasındaki fikir akımlarını incelenmektedir. Derste incelenen konular arasında Modernizm, Gelenekçilik, Selefilik, Bilginin İslamileştirilmesi vb. bulunmaktadır.

PHIL 447 Felsefe ve Film     

Bu derste öğrencilere Türk ve Dünya sinemasından çeşitli filmler tanıtılır ve bu filmler felsefi bir şekilde incelenir.

PHIL 448 Analitik Felsefe 

Bu ders Analitik felsefeye bir giriş niteliği taşımaktadır. Frege, Russell, Wittgenstein, Moore, Quine, Kripke analitik felsefenin önemli temsilcileri olmaları nedeniyle derste incelenen filozoflardır.

PHIL 449 Din Felsefesi

Bu derste dinin temel kavram ve konuları incelenir. Din felsefesi, metafizik, etik ve epistemoloji gibi diğer felsefe alanlarıyla ilişkilidir ve ele aldığı meseleler yalnızca teorik değil aynı zamanda pratik öneme de sahiptir.

PHIL 450 Osmanlı Türkiye’sinde Ahlak ve Siyaset Felsefesi

Derste Cumhuriyet öncesi Türkiye’de ahlak ve siyaset teorileri incelenmektedir.

PHIL 451 İbn Haldun’un Mukaddimesine Giriş 

Ders İbn Haldun’un felsefesi, metodu ve toplum teorisi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

PHIL 452 Dil Felsefesi

Derste anlam, kullanım teorileri ve dilin kökeni ve doğasına dair teoriler Antik, İslam ve Batı gelenekleri üzerinden incelenir. Analitik felsefe dil felsefesini temel ilgi alanı edinmesi nedeniyle detaylı olarak incelenir.

PHIL 459 İslam Hukuk Felsefesi

İslam hukuk felsefesi İslam düşüncesinin en orijinal alanlarından bir tanesidir. Bu derste islam hukukunun çoğulcu yapısının felsefi ilkeleri incelenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur